ده سال تحقیق در مورد اثر اجماع کاذب و سوگیری‌های مربوط به درک اجتماعی در لوای چهار دیدگاه نظری کلی مورد بررسی قرار گرفت: الف) مواجهه انتخابی و در دسترس بودن شناختی ، (ب) برتری و تمرکز توجه، ج) پردازش منطقی اطلاعات و (د) فرایندهای انگیزشی. یافته‌ها نشان می‌دهند که این سوگیری ها تحت تأثیر متغیرهای بسیار زیادی بوده و گستردگی دامنه داده‌ها قابل توضیح نیست. به نظر می‌رسد هر دیدگاه نظری حوزه خاص خود را دارد که با درجاتی با حوزه‌های دیگر همپوشانی دارد. بحث بر روی شناسایی فرآیند یا مجموعه ای از فرآیندها است که در شرایط خاص جواب می‌دهند