شاخص‌بندی روشی برای تنظیم هزینه‌ها با استفاده از یک شاخص قیمت است تا قدرت خرید مردم پس از تورم حفظ شود. به زبان ساده‌تر در این پدیده مردم یاد می‌گیرند که با در نظر گرفتن تورم هزینه‌ها و مصارف خود را تنظیم کنند