مارکتیکس یک مفهوم است به معنی افزایش دانش عمقی معامله گری